pühapäev, 23. november 2014

Sokisadu (vol 2)

Olõ jälq hoolõga sukkõ kudanuq ja vaihõpääl saiq mõnõq paariq ka pildile püütüs. Noq, ku väläh om jälq lumi, om umbõ hää istu ja (sukkõ) kuta. Ku lähkühe võtta viil kroosikõnõ glögiga, om selgehe tunnõ, et sääne piätki elo olõma.
Olen taas sokke kudunud. Kui sõbranna külas käis, kamandasin ta sokimodellina lauale. Nüüd, kui väljas on jälle lumi maas, on otsatult mõnus istuda ja sokki kududa. Kui kõrvale võtta veel glögikruus, on küll tunne, et selline peabki elu olema.
Näide Kerttu-sukkõ man võlusi minno illos, a lihtä pitsmustrõ, miä tundu kuiki perädü lämmi ollõv. Ja lämmi mitte õkvah tähendüseh, aq inemise lämmi. Mul olõ-i külh olnuq vannaimmä, kiä olõssi mullõ villädsit sukkõ kudanu, a taa mustrõ oll' kuiki just sääne vanaimä-lämmi.
Nende Kerttu-sokkide juures võlus mind kaunis, kui lihtne pitsmuster, mis tundus olevat hästi soe. Ja isegi mitte soe otseses tähenduses, vaid inimese soojuse tähenduses. Kuigi mul ei ole kunagi olnud vanaema, kes oleks mulle villaseid sokke kudunud, tundus see muster just selline mõnus vanaema-soojust täis.
Paar om kuat Novita 7 vel'e langast 3,5 mm vardidõga seo oppusõ perrä. Tagomadsõ jao soonikuh koi parõmbpididseq silmussõq käänüh, et soonik ilosamb jäänüq. 
Paar on kootud Novita 7 venna lõngast 3,5 mm varrastega selle õpetuse järgi. Tagumise osa soonikus kudusin parempidised silmused keerdsilmustena, et soonik ilusam jääks.
Taa oll' nii ilosidõ värmega rohiline lang, et saa-s kuiki taad ostmalda jättä. Tegemist om Teetee langaga Pallas. A et kirivä langa pääl jää-i mu meelest mustrõq ilosahõ nätäq, koi langast lihtsäq vöödilidseq sukaq, iks nii, nigu langast tull', õnnõ seerejakko tei lainit ka. 
See oli nii ilusate värvidega roheline lõng, et ei saanud seda kuidagi ostmata jätta. Tegemist on Teetee lõngaga Pallas. Aga et kirju lõnga peal ei jää mu meelest muster kuigi ilusasti paistma, kudusin lõngast lihtsad triibusokid, ikka nii, nagu lõngast tuli; ainult sääreosasse tegin laineid.
Sukaq ommaq kuatuq 3 mm vardidõga umast pääst. P.S. Mullõ väega miildüs, kuimuudu kundsa man om lang lännüq.
Sokid on kootud 3 mm varrastega oma peast. P.S. Mulle väga meeldib see, kuidas kanna juures lõng on jooksnud. 
Sis koi viil üteq Skew-sukaq. Taa om mul jo kolmas paar näid sukkõ kutaq, aq hindäl olõ-i iks viil paarigi. Tulõ iks hindäle ka säändseq tetäq.
Siis kudusin veel ühe paari Skew-sokke. Nüüd olen ma juba kolm paari neid sokke kudunud, kuid endal pole ikka veel paarigi. Tuleb ikka endale ka teha. 
Mullõ väega miildüs taa jõnksikõnõ, miä kundsa pääle tulõ.
See kaareke, mis kanna peale tekib, on ikka nii lahe.
Koi Dropsi langast Fabel 2 mm vardidõga.
Kudusin Dropsi lõngast Fabel 2 mm varrastega.
Et latsõlõ olliq vaihõpääl kõik villasukaq väikus jäänüq, sis sai ka timä hindäle vahtsõq. A nigu iks, umalõ perrele kua iks sukkõ langajääkest. Tuuperäst ka naaq sukaq nii kiriväq ommaq, et üttegi näist langust olõ-s kuiki pall'o alalõ.
Et lapsele olid vahepeal kõik villased sokid väikseks jäänud, siis sai ka tema endale uued. Aga nagu ikka, saab oma pere sokid lõngajääkidest. Eks sellepärast, et ühtki neist lõngadest polnud alles kuigi palju, tulid neist sokkidest nii värvilised.
Kuatuq ommaq naaq umast pääst Novita langast Nallõ. Vardanumbrit mälehtä-i, vast oll' 3 mm.
Kootud on sokid Novita lõngast Nalle. Vardanumbrit ei mäleta, aga olid vist 3 mm. Tegin oma peast.

esmaspäev, 3. november 2014

Nii ma tapi uma heegeldämishimo

Suvõl tull' mul minkägiperäst himo midägi suurõmbat heegeldäq. Pääst käve läbi ka kleidimõtõq, aq taa sai siski kõrvalõ hiidetüs ja kamps vällä valitus. Takastperrä olõ taa otsussõ pääle rõõmuski, kuiki noq tulõ-i kimmähe kavva aigu millegi suurõmba heegeldämise mõtõt, no nii viländ sai. Naksi jo pääle alomadsõ veere motiive heelgeldamist umma heegeldämissuuvi kahjatsõma, aq sis oll' jo hulk langa motiive peräst ärq tükeldet ja saa-i iks nii kergehe kah alla andaq.
Suvel tuli millegipärast isu midagi suuremat heegeldada. Peast käis läbi ka kleidimõte, kuid selle heitsin siiki kõrvale ja valisin kampsuni. Tagantjärele ohkan selle otsuse peale kergendunult. Kindlasti ei tule mul ka nüüd pikka aega soovi midagi suuremat heegeldada, sest olgem ausad, ikka õudselt kõrini sai. Hakkasin juba pärast alumise ääre motiive oma heegeldamissoovi kahetsema, kuid siis oli juba küllalt palju lõnga motiivide jaoks ära tükeldatud ja ega ma nüüd nii kergelt ka alla vannu.
Kamps om heegeldet seo oppusõ perrä. Võti külh vähämbä heegelnõgla ja kasvati päält motiivõ ja vähämb silmussit manoq, aq iks om kamps mullõ veidükene lag'a, esieränis sälä päält, aq taa hädä om mul pia alasi (võinuq mõistaq taaga jo arvõstaq). Langas om Max Gründli Cotton Quick.
Kampsun on heegeldatud  selle õpetuse järgi. Võtsin küll väiksema heegelnõela ja kasvatasin pärast motiive vähem silmuseid, kuid ikka sai kampsun mulle veidi lai, eriti selja pealt (aga see probleem on mul alati, nii et võiks osata sellega juba arvestada). Lõngaks on Max Gründli Cotton Quick.