reede, 26. oktoober 2012

Rätisadu

Üteh timahavvadsõ edimädse lumõga satas tah blogih rätte. Et väläh om perädü illos, saa-s kuiki muudmuudu, ku lätsi lumõ pääle rättest pilte tegemä.
Selleaastase esimese lume puhul sajab siin blogis rätte. Et väljas on tõeline talvemuinasjutt, ei saanud jätta juhust kasutamata ja käisin väljas rätte pildistamas.

Taikametsä
Taa sali oll' jo tükk aigu tagasi valmis, aq uutsõ, et kiäki ta raami pääle tõmmanuq ni ärq ka vinütänüq. Sali lätt ütele hääle perresõbralõ ülikooli lõpõtamisõ kingis. Lihtsähe tuu peräst, et tä oll' nii tubli, et päält kümneaastagast vaiht võtsõ kätte ni lõpõt' ülikooli ärq. Puiega kiri om valit tuu perrä, et tä väega mõtsa armastas ni veidükene iks eriala perrä ka.
See sall on küll juba tükk aega valmis olnud, kuid ootas viimistlust. Sall läheb ülikooli lõpetamise puhul kingiks ühele väga toredale peresõbrale. Lihtsalt seetõttu, et ta oli nii otsatult tubli, et pärast kümneaastast pausi võttis kätte ja lõpetas ülikooli ära. Puudega muster on valitud osalt seetõttu, et kingi saaja väga metsa armastab, ja teisalt ikka lõpetatud eriala järgi ka.
Langas om Alevigist ostõt 100% meriinovillanõ lang. Võti taa katõkõrdsõlt. Taa lang hoit külh häste vormi, aq paistus, et om rätis veidükene lörts. Vardaq olliq vast 3,5 mm, a peris kimmäs ka inämb ei olõq. Räti kõgõ pikemb viir om 168 ni üleväst alla 65 cm. Sali oppusõ võti siist.
Lõngaks on Alevigist ostetud 100% meriinovillane lõng, mille võtsin kahekordselt. See lõng püsib küll küllaltki hästi vormis, kuid samas tundub, et on rätiks veidi lörts. Vardad olid vist 3,5 mm, päris kindel selles suuruses siiski pole. Räti ülaäär on 168 cm ning keskkohast ülevalt alla on 65 cm. Õpetuse võtsin siit.

Flying North Shawl
Taa piässiq külh olõma keväjäsali, aq mul sai taa valmis hoobis veidükene aigu inne edimäst lummõ. Maq olõ-i sukugi roosa värmi avvustaja, aq mu meelest sobis roosa siiäq ku kulak silmämulku. Vällä tull' illos ni naasõlik sali. 
Sall on mõeldud küll kevadesalliks, kuid mul sai see valmis napilt enne esimese lume tulekut. Kuigi ma ei ole kaugeltki roosa värvi austaja, sobib roosa selle salliga imehästi kokku. Tulemus on minu meelest tõesti kaunis ja naiselik.
Kuat on sali Võrolt Hõbõnöpsist ostõtust Leedu villadsõst langast, midä läts nii 170 g. Kiä villäst kannahtas, sis taad langa julgu külh soovitaq. Vardaq olliq 4,5 mm. Sali mõõdiq ommaq 206 x 91 cm. Oppus om võet siist.
Sall on kootud Võrust Hõbõnöpsist ostetud Leedu villasest lõngast, mida kulus 170 grammi ringis. Neile, kes villast kanda saavad, julgen seda lõnga küll soovitada. Abiks olid 4,5 mm vardad. Räti mõõdud on 206 x 91 cm. Õpetus on võetud siit.
Ku kiäki viil taad salit kutaq taht, sis om mustrõh vähämbäste kolm vika: 1) tõsõ joonissõ viimäst ritä (ritä 97) olõ-i vajja kutaq, muidu klapi-i silmussidõ arv järgmädse joonissõ jaos, 2) neländäl joonissõl ritu 151 ja 153 pääl olõ-i päält kolmõ ülenõstmisõga kokko ni õhksilmussõ inämb kokkovõtmist ni õhksilmust ja 3) neländä joonisse lõpuh inne veeresilmussit piät üte parõmbpididse silmussõ asõmal olõma kats, nigu ria alostusõhki.
Kui keegi veel seda rätti kududa tahab, siis mustris on vähemalt kolm viga: 1) teise joonise viimast rida (st rida 97) pole vaja kududa, muidu ei klapi silmuste arv järgmiseks jooniseks; 2) neljanda joonise ridadel 151 ja 153 pole pärast kolme ületõstmisega kokku ja õhksilmust vaja kududa kokkuvõtmist ja õhksilmust ja 3) neljanda joonise lõpus enne ääresilmuseid tuleb ka kududa 2 parempidist silmust nagu rea alguseski (mitte üks, nagu joonisel on märgitud).

I heart lace
Taa sali pääl om nii pall'o parõmpidist pinda, et kudaminõ olõ-i ülearvõ põnnõv, aq tuuiist läts kipõstõ edesi. Sali lätt ütele vanõmbalõ naistõrahvalõ kingis ni arva, et sinnäq sobis taa umah lihtsüseh väega häste.
Selle räti peal on nii palju parempidist pinda, et kudumine ei olnud kuigi põnev, kuid see-eest edenes väga kiiresti. Sall läheb ühele vanemale naisterahvale kingiks ning arvan, et sinna sobib see oma lihtsuses väga hästi.
Sali om ka kuat Leedu villadsõst, aq taa osti Tartost. Seo Leedu villanõ oll' hoobis jämmemb ku tuu roosa. Langa läts grammi päält 200 g. Vardaq olli 4 mm. Mõõdiq ommaq 168 x 72 cm. Oppus om peri siist.
Rätt on samuti kootud Leedu villasest, kuid selle ostsin Tartust. See lõng on hoopis jämedam kui eelmise räti roosa. Lõnga kulus täpselt 200 grammi. Vardad olid 4 mm. Mõõdud on 168 x 72 cm. Õpetuse võtsin siit.

teisipäev, 23. oktoober 2012

Kalajõgi

Olõ kudanuq peris pall'o sukkõ, aq ku kapist naksi otsma sukkõ, miä olõssi hääq ni tõtõstõ PAKSUQ, sis säändsit lövväki-s. Kapih olliq õnnõ piinüst sukalangast koetuq sukaq, miä ommaq ka väega hääq, aq tuu päiv olõ-s sukugi näide tujo. Jääkinä-s muud üle, ku vardidõ perrä haardaq ni kutaq hindäle peris paksuq sukaq. Et Mustrimaailma tehniga-aastaga süküskuu teemäs olliq vikliq, sai patu ni petuga poolõs valit seo mustri. Patu ni petuga tuuperäst, et kuiki joonõq juuskvaq, olõ-i vikliga tah suurt midägi pistmist.
Olen viimastel aastatel kudunud päris palju sokke, aga kui kapiukse lahti lõin, et võtta sealt mõnus paks paar sokke, siis ei leidnudki sobivaid, kappi olid jäänud vaid küllaltki peenikestest sokilõngadest  sokid, mis on küll iseenesest väga head, kuid tol päeval oli isu just küllaltki jämedast lõngast kootud sokkide järele. Ei jäänudki muud üle, kui vardad lõnga sisse lüüa ning endale päris paksud sokid kududa. Et Mustrimaailma tehnika-aasta septembri teemaks olid vikkelkoed, siis sai patu ja petuga pooleks valitud see muster. Patu ja petuga seepärast, et kuigi jooned jooksevad ühele ja teisele poole, pole tegelikult üldse vikliga tegemist.
Mullõ taa mustrõ väega miildüs, selle et taa om külh lihtsä, aq näge iks väega hää vällä. Ni kõgõlõ lisäs tuu taa tõstõstõ silmi ette jõõ, miä umah käänäkidseh sängih tassakõnõ juusk. Esieränis miildü mullõ tuu, kuimuudu varbaotsast om kokko võet: suurõ varba mant veidemb ni tõisi varbidõ mant rohkõmb.
See muster meeldib mulle oma lihtsuses, kuid siiski efektsuses väga. Ja tõesti toob see silme ette jõe, mis rahulikult oma sängis voolab. Eriti meeldis mulle nende sokkide juures varvaste juurest kahandamine: suure varba poolt kahandatakse vähem ning teiste varvaste juurest rohkem, nii et sokk istub pärast väga hästi jalas.
Langas om perändüses saadu maavillane lang, miä oll' kah'os küländ pinkliganõ (eks taa olõ ka sukkõ päält nätäq), vardaq olliq 3 mm jämmüdseq.
Lõngaks on päranduseks saadud maavillane, mis oli küll kahjuks küllaltki ebaühtlane (eks see paista ka sokkide pealt välja), vardad olid 3 mm jämedused. 

teisipäev, 2. oktoober 2012

Opimiq kõik' aig midägi vahtsõt

Olõ-s ilmangi kudanu midägi säänest, koh oma vajja silmussit vinütäq. Noq võti sis kätte ni opsõ taa tehniga ärq. Edimädses niimuudu kuatus as'as sai sall. Peris mõnus kudaminõ oll' ni kimmähe kua kuangi viil midägi, koh silmussit vinütäq tulõ.
Ma ei olnud siiani kudunud midagi sellist, kus oleks olnud vaja silmuseid venitada. Nüüd võtsin kätte ja õppisin selle tehnika ära. Esimeseks niimoodi valminud asjaks sai sall. Päris mõnus kudumine oli ning kindlasti koon kunagi midagi selles tehnikas veel.

Langas om Raasiku ütekõrdne (taast jäi sall ütelt puult karm , aq tõsõlt puult õrn ni egäl juhul perädü lämmi). Mis nummõrt vardit pruuksõ, mälehtä-i inämb, oll' 3 vai 3,5 mm. Et koi taad tehnigat edimäst kõrda, tei iks oppusõ perrä (saa kaiaq siist).
Lõngaks on Raasiku ühekordne, millest jäi sall veidi karmilt õhuline, kuid hästi soe. Et sall pidi päris kaua oma esitlemist ootama, on kahjuks on peast pühitud see, mis numbrit vardaid kasutasin, oli kas 3 või 3,5 mm. Et kudusin seda tehnikat esimest korda, võtsin igaks juhuks ikka ka õpetuse ette (seda näeb siit).
Sali sai hindäle mu umbõ hää sõbõr, looda, et taa hoit sügüse- ni talvõkargusõ timäst kavvõmbah.
Salli sai endale mu hästi armas sõber. Loodan, et sall ei lase sügise- ja talvekülmadel talle liiga teha.