esmaspäev, 21. juuli 2014

Sõsara Anisette

Sõsar tahtsõ hindäle suvõs pitsmustrõga ni iist nöpsega pluusõt. Ja mul oll' õkvalt sobivahõ kotoh hää hulk puuvillast langa, miä oll' mul kunagi umast kleidist partiinumbrõ segähüse peräst üle jäänü ni minkäst es tiiä, midä kutaq.
Mu õde tahtis endale suveks pitsmustriga ja eest nööpidega pluusi. Ja mul oli kodus vägagi sobivalt paras kogus puuvillast lõnga, mis oli mul kunagi uma kleidi kudumisest üle jäänud (põhjuseks segadus partiinumbritega) ja millest ma ei teadnud, mida kududa.
Pluus om suurõmbalt jaolt kuat Red Hearti oppusõ perrä. Ku oppusõ perrä olõssi pidänü kudama eräle tüküq ni naaq perän kokko umblõma, sis taa oll' asi, midä ma sukugi tetäq es taha. Nii koigi kõrraga üteh tüküh ni umbli õnnõ käüsside alt. Raglaanikahanduisi ja põimmisõ man muutsõ ka veidükene. 
Pluus on kootud Red Hearti õpetuse järgi. Ainult et õpetuses soovitati kududa eraldi tükid, mis siis oleks tulnud hiljem kokku õmmelda. Et see oli asi, mida ma sugugi teha ei tahtnud, siis kudusin korraga ühes tükis ja õmblesin ainult varrukate alt. Raglaanikahanduste ja palmikute keeramise juures tegin ka natuke omaloomingut.   
Pruuksõ Dropsi langa Muskat, midä koi 4 mm vardidõga.
Kasutasin Dropsi lõnga Muskat, mida kudusin 4 mm varrastega.
Nöpsiq ommaq peri Tartu Vikli poodist. Ku ma sõsaralõ ütli, et osti tälle roosadõ lillega nöpsiq, oll' tä edimält iks peris hiitünü, aq ku näid nöpse näkk', sis miildüväq külh. Taa pildi pääl om värm kõgõ õigõmb, omgina sääne kerge lilla tooniga roosa.
Nööbid ostsin Tartu Vikli poest. Kui ma õele ütlesin, et ostsin ta pluusile roosade lilledega nööbid, oli ta alguses ikka päris hirmul, aga kui neid  nägi, siis meeldisid küll. Selle pildi peal on ka pluusi värv kõige õigem saanud, ongi selline kergelt lillaka varjundiga roosa.
Pluusõt saa-s sõsaralõ sälgä pruuvi inne, ku kõik jo kuat oll' (ja mi olõ-i samah suurusõh, nii et ka hindäle pruuvmisõst olõ-s määnestki api), aq mu suurõs rõõmus saigi edimädse kõrraga õkvalt hää. Aq et taa om sääne soonikulinõ mustrõ, sis naksi nöpse mant umbõlõ vallalõ kiskma, nii et pidi iist hõlmaq kokko umblõma, vallalõ jäi õnnõ kõgõ ülemädse nöpsi jago. A ku oppusõ pilti kaiaq, sis ma või kihvti võtta tuu pääle, et ka sääl ommaq hõlmaq kokko ummõlduq vai kuiki tõistmuudu kokko pantuq (mille muidu kõgõ ülemädse nöpsi alt kisk, aq koskilt muialt kisu-i).
Mul ei olnud võimalust proovida pluusi oma õele enne, kui see oli valmis kootud (ja ka endale proovimisest polnud mingit kasu, me pole kaugeltki samas suuruses), aga mu suureks rõõmuks sobis kui valatult. Ainult kuna tegemist on sellise soonikulise mustriga, siis hakkasid hõlmad nööpide juurest hirmsasti lahti kiskuma, nii et ei jäänud muud üle, kui õmblesin hõlmad kokku. Ainult kõige ülemine nööp jäi avatavaks. Aga kui nüüd õpetuse pilti vaadata, siis võiń kihla vedada, et ka seal on hõlmad kokku õmmeldud või kuidagi teisiti kokku pandud (miks muidu ülemise nööbi juurest kisub, aga kuskil mujalt mitte).

laupäev, 12. juuli 2014

Oi ihana toukokuu

Käeh om külh jo hainakuu, a seenimaani ommaq näütämäldä sukaq, minkä nimes "Oi ihana toukokuu" ja midä koi sobivahõ lehekuuh.
Käes on küll juba juuli, kuid siiani on näitamata sokid, mil nimeks "Oi ihana toukokuu" ja mida kudusin igati sobivalt mais.
Sukaq lätväq häädtegemises üteh mahlakuuh kuatu Paabusaliga.
Sokid on kootud heategevuseks ja lähevad samasse heategevusprojekti aprillis kootud Paabusalliga
Sukaq ommaq kuatuq Tiina Kuu oppusõ perrä, miä om Ravelryh ilma iist saiaq.
Sokid on kootud Tiina Kuu õpetuse järgi, mis on Ravelrys tasuta saadaval.  
Langas Novita Nalle ja pruuksõ 3 mm vardit.
Lõngaks Novita Nalle ja kasutasin 3 mm vardaid.

neljapäev, 10. juuli 2014

Ilu inetuses

Ku Siiri Reimanni ja Aime Edasi "Haapsalu räti " raamat vällä tull', naas mullõ säält hinge kajagukiräga rätt ja miildü ta mullõ just mustalt, nigu raamatuhki om. Rätt tõi kuiki miilde musta luige. Noq sai ka esihindäle taa räti kuatus ja iks musta langaga. Täämbä kävemiq mehega Tõravere "ilosimbih" kotussih salist pilte tegemäh.
Kui Siiri Reimanni ja Aime Edasi "Haapsalu räti" raamat ilmus, hakkas mulle sealt väga meeldima kajakakirjaga rätt. Ja kujutasin seda ette just mustana, nagu see raamatuski on. Rätt tõi kuidagi meelde musta luige. Nüüd kudusin selle kirjaga räti ka endale ja ikka musta lõngaga. Täna käisime mehega Tõravere "kaunimates" paikades rätti üles pildistamas.
Seokõrd tei õkvalt oppusõ perrä. Ka veere heegeldi vähäkäügiga üle.
Seekord tegin ilusti õpetuse järgi. Ka ülemise ääre heegeldasin vähikäiguga üle, nagu raamatus õpetatud oli.
Alomast jako oll' põnnõv kutaq (ku 485 silmussõ luuminõ vällä arvada), sääl oll' nuppõ ja muudki, miä lasõ-s ikäv naadaq, aq keskmädse jao kudaminõ läts külh lõpus igäväs.
Alumist mustriga osa oli põnev kududa (kui alguses 485 silmuse ülesloomine välja arvata), seal oli ju nuppe ja muudki, kuid keskmise kajakakirja kudumine läks lõpuks küll igavaks.
Rätt uma piinü kirä ni langaga tuu väegagi häste miilde pildi, kuimuudu mõisapreiliq kunagi säändside rättega patseeriq võisõq.
Rätt oma peene kirja ja lõngaga toob vägagi selgelt silme ette kujutluspildi mõisapreilidest, kes kunagi selliste rättidega patseerida võisid.
Umal pildi pääle püüdmise käügil löüdsemiq, et jälleromantika om iks võimsa. Miis nimmäs' järgmäst pilti kuulja luigõ pildis. Ni perän ütel' viil, et sääne piinü ja illos asi tulõ nii jälle tausta pääl iks häste vällä. Mehe sõnnu perrä: "Nigu roos sitaunikuh".
Oma pildistusretkel leidsime, et koleromantika on ikka võimas. Mees nimetas järgmist pilti sureva luige pildiks. Ja ütles hiljem veel, et nii koledal taustal tuleb nii kauni asja ilu veel rohkem esile, ehk tema sõnu kasutades: "Nagu roos sõnnikuhunnikus".
Sali om kuat Dropsi langast Lace 3 mm vardidõga, aq iks tull' taa peris suur. Omgi hää end sinnäq sisse käändäq.
Sall on kootud Dropsi lõngast Lace 3 mm varrastega, aga tuli siiski päris suur. Noh, ongi hea end räti sisse keerata.
Siist pildilt om nätäq, ku ohku taa sali tegelikult om, mugu hällüs tuulõ käeh.
Siit pildilt on näha, kui õhuke ja õhuline see rätt on, muudkui kiikus ja lehvis tuule käes.
Umal käügil näimiq, et ka kiäki tõõnõ om sääl jälleh "kolhoosi"arhitektuurih illo nännüq.
Märkasime ka, et veel keegi on selles jäledas "kolhoosi"arhitektuuris ilu näinud.